Cele i wytyczne

Od początku działalności firmie przewodzi idea, aby dostarczać klientom produkty wysokiej jakości. Dla spełnienia powyższej deklaracji  Kierownictwo Zakładu opracowało i wdrożyło Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Żywności. Dokument ten przewodzi działaniom podejmowanym przez naszych pracowników każdego dnia.

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności – cele i zadania na przyszłość

Nadrzędnym celem działania naszej firmy jest satysfakcja obecnych i potencjalnych Klientów. Jakość naszych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywnościowego, jest podstawowym warunkiem osiągnięcia celów i zapewnienia rozwoju. Inicjatywa, jaką podjęliśmy opiera się na ciągłym doskonaleniu naszych wyrobów uwzględniając aspekty zdrowotne, wymagania prawne produktu przy zachowaniu najwyższych reżimów technologicznych na każdym etapie realizacji wyrobu.

Kierownictwo Zakładu Mięsnego realizując niniejszą politykę zapewnia:

 1. Spełnienie wymagań Klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań.
 2. Dostarczanie obecnym i potencjalnym Klientom wyczerpujących informacji o asortymencie produkowanych wyrobów.
 3. Dbałości o fachowość i kompetencje pracowników przez stały planowy system szkoleń.
 4. Mierzenie i ciągłe upewnianie się, że wszystko przebiega zgodnie z wymaganiami prawa   i przyjętymi procedurami Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa Żywności.

Powyższe cele Zakład KARK – POL  realizuje i zamierza osiągnąć m.in. przez:

 1. Utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnego z Codex Alimentarius i wybranymi wymaganiami normy: PN-EN ISO 22000: 2006.
 2. Zapewnienie odpowiednich reżimów higienicznych na poszczególnych etapach produkcji, magazynowania i dystrybucji.
 3. Stały monitoring parametrów mających wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne wyrobów.
 4. Podnoszenie świadomości personelu w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji.
 5. Doskonalenie zasobów infrastruktury i technologii wytwarzania.
 6. Pozyskiwanie nowych Klientów poprzez rozwój własnej sieci sklepów firmowych oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu dla produkowanych wyrobów.
 7. Poszerzanie asortymentu wyrobów naszej firmy.

Deklarujemy zaangażowanie własne i pracowników w realizacje niniejszej polityki jakości i bezpieczeństwa żywności. Niniejszą politykę jakości rozpowszechniamy w środowisku pracy całego naszego zespołu w celu uświadomienia istoty i ważności jej działania w osiąganiu wspólnych celów i korzyści.